Algemene voorwaarden Grizzly New Marketing B.V.

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
 2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, te weten Grizzly New Marketing B.V.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens (communicatie)belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
 6. Onder contract wordt verstaan een ondertekende overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor te leveren werkzaamheden, met daarin vermeld de kosten en een termijn voor genoemde werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer derden inschakelt.
 3. Bij strijd tussen enigedoor de opdrachtgever gehanteerde uniforme (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 4. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet van toepassing, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

 

Artikel 3. Voorwaarden contract

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Indien deze mogelijkheid wel door opdrachtgever aan derden wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd.
 4. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijkbinnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari) herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkelingen.
 5. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen contracten, prijzen en verbintenissen, zijn mede gebaseerd op verkoopcondities en andere voorwaarden van de toeleveranciers van opdrachtnemer.Opdrachtnemer heeft het recht in geval van wijziging van de prijsstelling of condities van haar toeleveranciers, de overeenkomsten met opdrachtgever daaraan aan te passen. Overschrijdingen of aanpassingen van contracten als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een contract zijn opgenomen.

 

Artikel 4. Honorarium

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele reis-, verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
 3. Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, in rekening te brengen conform de op dat moment geldende tarieven.

 

Artikel 5.A. Opdrachten en wijzigingen

 1. Opdrachtnemer faxt, of verstuurt per post, twee door haar ondertekende contracten aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever met dit contract akkoord gaat faxt of verstuurt zij na ondertekening één contract retour aan opdrachtnemer.
 2. De opdrachtgever is door en vanaf de verzending van het door haar ondertekende contract gebonden.
 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.
 5. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste van de opdrachtgever.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 7. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

 

Artikel 5.B. Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever is ‘(verwerkings) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Grizzly New Marketing BV ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever erkent dat de gegevensverwerking zoals opgedragen aan Grizzly New Marketing BV, rechtmatig is.Opdrachtgever vrijwaart Grizzly New Marketing BV van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die hiermee verband houden.
 3. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst bepaalde persoonsgegevens verwerken voor opdrachtgever Grizzly New Marketing BV is als verwerker in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en AVG verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Grizzly New Marketing BV noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. Grizzly New Marketing BV zal zich als ‘verwerker’ houden aan alle op hem van toepassing zijnde wettelijke privacyrechtelijke verplichtingen .
 4. Indien noodzakelijk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen opdrachtnemer en opdrachtgever een door opdrachtnemer aan te leveren verwerkersovereenkomst sluiten waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens zijn geregeld, in het bijzonder ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 5. Deze verwerkersovereenkomst is geldig zolang opdrachtnemer de opdracht heeft van opdrachtgever om gegevens te verwerken op grond van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk met de hoofdovereenkomst verbonden en eindigt automatisch zodra de overeenkomst eindigt. De verwerkersovereenkomst kan niet separaat worden beëindigd.

 

Artikel 6. Onderhouds- en online marketing contracten

 1. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om een service onderhoudscontract aan te gaan. De details van een dergelijk onderhoudscontract worden gespecificeerd in het contract. De contracten worden schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien niet expliciet een online marketing/onderhoudscontract wordt aangegaan, rekent de opdrachtnemer voor ieder telefonisch consult het normale uurtarief.
 3. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn ten volle van toepassing op deze service/onderhoudscontracten.
 4. De opdrachtgever kan de online marketing /onderhoudscontracten steeds schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij contractueel anders is vastgesteld.
 5. De opdrachtnemer factureert de kosten van de online marketing /onderhoudscontracten, tenzij anders is overeengekomen. De kosten worden schriftelijk overeengekomen.
 6. Bij betalingsachterstanden van de opdrachtgever, vervalt het recht op online marketing en onderhoud en kan opdrachtnemer de overeenkomst opschorten.
 7. Indien fouten of storingen verholpen dienen te worden in het kader van een online marketing /onderhoudscontract, dan moeten deze fouten of storingen binnen 48 uur na ontdekking aan opdrachtnemer worden gemeld. Fouten of storingen die te wijten zijn aan de opdrachtgever zullen niet verholpen worden in het kader van de naleving van het online marketing /onderhoudscontract. Deze zullen apart gefactureerd worden.
 8. Het online marketing /onderhoudscontract is niet van toepassing op storingen veroorzaakt door virussen, stroomstoringen en onkundig gebruik door opdrachtgever.
 9. Bij storingen of fouten veroorzaakt door stroomstoringen, virussen dan wel fouten van de opdrachtgever of haar hulppersonen, heeft opdrachtnemer het recht om het online marketing / onderhoudscontract met onmiddellijke ingang te beëindigen, te ontbinden of op te schorten, zonder tot nadere (schade)vergoeding gehouden te zijn. Openstaande bedragen zullen terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 7. Zoekmachine positionering

 1. Betreffende het product zoekmachine positionering behoudt opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Hierbij wordt voor het product zoekmachine positionering gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de bij het contract ingesloten lijst met zoekmachines. opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal topposities nastreven. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
 2. Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, opgeleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen.
 3. Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtgever geen aanspraak maken op documenten, rapportages, of overige inspanningen welke gedaan zijn door opdrachtnemer.

 

Artikel 8. Betalingstermijn

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening van de facturen.
 2. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Voor de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte – waaronder ook juridische kosten worden begrepen – voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10. Opschorting, staking en ontbinding

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande contracten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten contract voortvloeien. Hiertoe is de opdrachtnemer tevens gerechtigd in geval van faillissement, surséance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van c.q. ten aanzien van de opdrachtgever, of bij het stilleggen of de liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van het contract, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

 

Artikel 11. Levertijden

 1. De levertijden dienen schriftelijk overeengekomen te worden en gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en brengt opdrachtnemer niet in verzuim. Het verstrijken van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.
 2. Rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien in de onderzoeksopzet geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapportering medium is afgesproken, bepaalt opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 5. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 12. Zorgplicht

 1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
 2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie
 4. De opdrachtgever verbindt zich om zo goed als mogelijk, opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden zijn verbintenis(sen) na te komen.
 5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om door de opdrachtnemer geleverde diensten, internetpagina’s en modules te kopiëren of te verveelvoudigen zonder toestemming van de opdrachtnemer. Bij wijzigingen, niet door de opdrachtnemer uitgevoerd, vervalt elk recht van de opdrachtgever op ondersteuning en garantie, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Indien de opdrachtgever werkt met illegale software, ontslaat dit de opdrachtnemer van iedere verbintenis op grond van het contract en op grond van de wet.

 

Artikel 13. Reclames, klachten en bewijs

 1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
 2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
 3. Reclames betreffende facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de opdrachtnemer beslissend.

 

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:
  1. fouten in door opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;
  2. het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van rapportages, nieuwsbronnen, (deep)links of knipsels op het moment van monitoring;
  3. door of zijdens opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door opdrachtgever;
  4. voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere verwerkings verantwoordelijken /opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
  5. het niet opvolgen door opdrachtgever van de door opdrachtnemer verstrekte adviezen;
  6. het ongeoorloofd zijn van de door opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door opdrachtnemer worden verleend;
  7. door storingen in de elektronische dienstverleningen van opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, schade aan documenten of gegevens, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
 3. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Schade waarvoor opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 5. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.
 6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsing)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is opdrachtnemer gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door opdrachtnemer verleende diensten, berusten bij opdrachtnemer. opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklists, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst. Het is opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met opdrachtnemer.
 3. Alle door opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van opdrachtgever.

 

Artikel 18. Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.
 4. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden indien:
 5. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
 6. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 7. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

Artikel 19. Overdracht en plichten

 1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten contracten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

 

Artikel 20. Bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.