Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden welke van toepassing verklaard worden op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met en aanbiedingen van Grizzly New Marketing  B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Breda aan de Stadionstraat 38, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20101531.

1. Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Diensten: alle door Grizzly New Marketing verstrekte producten en diensten, op het gebied van onder andere zoekmachine positionering, webdesign, analytics, conversie-optimalisatie en sociale media.

1.2 Derden: derde partijen die diensten leveren waar Grizzly New Marketing of Opdrachtgever gebruik van maakt tijdens het uitvoeren van haar Diensten voor Opdrachtgever, dan wel waar Opdrachtgever gebruik van maakt, zoals maar niet beperkt tot Google Inc, Microsoft, internetserviceproviders, aanbieders van zoekmachines, etc.

1.3 Grizzly New Marketing :Grizzly New Marketing  B.V.

1.4 Opdrachtgever: een ieder die verzoekt of opdracht geeft tot het leveren van Diensten, waaronder tevens wordt verstaan de rechtsopvolger van deze opdrachtgever.

1.5 Overeenkomst: elke met Grizzly New Marketing  gesloten overeenkomst tot het leveren van Diensten.  

2. Algemeen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en Overeenkomsten tussen Grizzly New Marketing  en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden uitsluitend wanneer deze door Grizzly New Marketing  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten aan of overeenkomsten met Grizzly New Marketing , waarbij derde partijen worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en dit in de Overeenkomst nader is bepaald.

2.4 Grizzly New Marketing  verstrekt geen garantie op de door haar verstrekte Diensten.

2.5 Indien de Diensten van Grizzly New Marketing  niet nader in volume, aantal of gebruik zijn gedefinieerd, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden tot een redelijk gebruik van de Diensten. Enige schending van dit redelijk gebruik geeft Grizzly New Marketing  het recht om haar dienstverlening op te schorten of de toegang tot de Diensten te blokkeren.

2.6 Opdrachtgever is gehouden tot het verlenen van medewerking aan de verlening van Diensten door Grizzly New Marketing . Enige schending van deze medewerkingsplicht geeft Grizzly New Marketing  het recht haar dienstverlening op te schorten.

3. Overeenkomsten

3.1 De Overeenkomst tussen partijen komt tot stand, door ondertekening door Opdrachtgever van de Overeenkomst, het daartoe bestemde contract of de door Grizzly New Marketing  uitgebrachte offerte, dan wel het al dan niet per e-mail of in de daartoe door Grizzly New

Marketing  ter beschikking gestelde web-omgeving accepteren van de digitale offerte die exclusief aan Opdrachtgever wordt verstrekt en de daarop volgende bevestiging hiervan door Grizzly New Marketing .

3.2 De Overeenkomst tussen Grizzly New Marketing  en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde duur.

3.3 Grizzly New Marketing  is in geen geval verplicht tot acceptatie van een opdracht of tot het aangaan van een Overeenkomst.

4. Uitvoering Diensten algemeen

4.1 Grizzly New Marketing  zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Grizzly New Marketing  worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst door Grizzly New Marketing  uitdrukkelijk een resultaat wordt toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid in de Overeenkomst is omschreven.

4.2 Grizzly New Marketing  kan niet garanderen dat de door haar gegeven adviezen omtrent haar Diensten, zoals maar niet beperkt tot zoekmachine optimalisatie, zoekmachine adverteren, conversie optimalisatie, web analytics en content marketing het door Opdrachtgever beoogde effect hebben.

4.3 Grizzly New Marketing  is bij het verlenen van haar diensten mede afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van diensten van Derden, en kan voor de beschikbaarheid en functionaliteit van deze diensten van derden niet verantwoordelijk (en dus niet aansprakelijk) worden gehouden.

4.4 Grizzly New Marketing  spant zich in om de in de Overeenkomst opgenomen (leverings)termijnen en/of (oplever)data te halen. Door Grizzly New Marketing   genoemde of overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata en zijn geen fatale termijnen. Grizzly New Marketing  is dus niet in verzuim bij het niet halen van een genoemde termijn. Grizzly New Marketing  zal Opdrachtgever informeren indien zij voorziet dat een termijn niet wordt gehaald.

4.5 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Grizzly New Marketing  mogelijk te maken, zal Opdrachtgever steeds tijdig alle door Grizzly New Marketing  verlangde gegevens of inlichtingen verschaffen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens of inlichtingen zoals door Opdrachtgever aan Grizzly New Marketing  verstrekt.

4.6 Elk gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Grizzly New Marketing  afgegeven advies en/of rapport is steeds voor risico van Opdrachtgever.

4.7 De in het kader van de dienstverlening van Grizzly New Marketing  verstrekte documenten, rapportages en adviezen zijn een uitvloeisel van de kennis en kunde van Grizzly New Marketing . Het is Opdrachtgever dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan deze gegevens, anders dan in het kader van de uitvoering van de met Grizzly New Marketing  gesloten Overeenkomst, aan derden mede te delen, openbaar te maken of te verstrekken.

4.8 Indien Grizzly New Marketing  diensten van Derden gebruikt bij het uitvoeren van de Overeenkomst, kan Grizzly New Marketing  gebruikmaken van haar eigen accounts dan wel een account ten behoeve, al dan niet op naam van Opdrachtgever, aanmaken. Indien hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, is Grizzly New Marketing  niet gehouden de inlogcodes of identificatiegegevens van deze accounts te verstrekken aan Opdrachtgever.

5. Zoekmachine positionering

5.1 In het geval opdracht wordt verstrekt voor het verrichten van Diensten op het gebied van zoekmachine optimalisatie geldt dat Grizzly New Marketing  streeft naar een goede kwalitatieve vermelding bij de in de Overeenkomst genoemde zoekmachines. Grizzly New Marketing  heeft een inspanningsverbintenis en kan geen garantie geven dat de betreffende website op een toppositie bij de zoekresultaten komt. De positie van een website bij de zoekresultaten is namelijk afhankelijk van het beleid van de aanbieders van zoekmachines, zoals Google en Microsoft. Dit beleid kan gedurende de Overeenkomst veranderen. Ook zal een goede positie moeilijk haalbaar zijn indien sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden.

5.2 Door of vanwege Grizzly New Marketing  verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

5.3 Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van de Overeenkomst kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op documenten, rapportages, of overige inspanningen welke gedaan zijn door Grizzly New Marketing.

6. Tarieven en betaling

6.1 De Opdrachtgever is voor de Diensten aan Grizzly New Marketing de in de Overeenkomst bepaalde vergoeding verschuldigd. Grizzly New Marketing  heeft het recht de prijs voor de Diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

6.2 Kosten in verband met de levering van diensten van Derden – zoals maar niet beperkt tot diensten van Google – kunnen rechtstreeks door de derde aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Een betalingsachterstand bij een derde partij kan gevolgen hebben voor de diensten van deze derde partij en de Diensten van Grizzly New Marketing behoudt zich het recht voor haar Diensten op te schorten indien een betalingsachterstand van Opdrachtgever ontstaat bij een voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante derde partij.

6.3 Grizzly New Marketing  behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Deze wijziging gaat niet eerder in dan nadat de wijziging minimaal 2 (twee) weken voorafgaande aan de inwerkingtreding aan de Opdrachtgever is medegedeeld.

6.4 De vergoeding die Opdrachtgever is verschuldigd, wordt inclusief BTW in een door Grizzly New Marketing  opgestelde factuur vermeld, welke per e-mail aan Opdrachtgever wordt toegestuurd en/of online ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de door Grizzly New Marketing  gefactureerde bedragen binnen 14 (veertien) dagen betalen zonder tot verrekening gerechtigd te zijn. Enige bezwaren van Opdrachtgever tegen de hoogte van de declaraties schort de betalingsverplichting niet op.

6.5 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de door Grizzly New Marketing  vastgestelde termijn betaalt, is de Opdrachtgever zonder verdere sommatie of ingebrekestelling in verzuim en heeft Grizzly New Marketing  het recht de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.6 Grizzly New Marketing  is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zolang een factuur na afloop van de betalingstermijn, niet volledig is betaald.

6.7 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, komen alle kosten die Grizzly New Marketing  voor de invordering maakt ten laste van Opdrachtgever. Deze invorderingskosten omvatten zowel de gemaakte gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten.

7. Wijzigingen diensten van Derden

7.1 Indien de Opdrachtgever een door hem afgenomen dienst van Derden – zoals een internetserviceprovider, hostingprovider of diensten van Google – wenst te wijzigen, te verplaatsen of te verhuizen, dient hij deze wijziging zo spoedig mogelijk, doch tenminste twee (2) weken voorafgaand aan de verandering, aan Grizzly New Marketing  schriftelijk (per reguliere post of e-mail) mee te delen. Wordt een dergelijke verandering niet tijdig medegedeeld aan Grizzly New Marketing  of heeft de verandering tot gevolg dat het verlenen van Diensten door Grizzly New Marketing  naar haar inzicht wordt belemmerd, is Grizzly New Marketing  gerechtigd de verlening van Diensten op te schorten.

7.2 Grizzly New Marketing  is in geen geval aansprakelijk voor enig gevolg van de door Opdrachtgever doorgevoerde verandering, zoals maar niet beperkt tot vertragingen of omissies in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of enig verlies van data.

7.3 Grizzly New Marketing  kan Opdrachtgever op verzoek mededelen of de beoogde wijziging, verplaatsing of verhuizing naar haar inzicht (technisch) mogelijk is en zo ja, of en welke kosten hieraan verbonden kunnen zijn.

7.4 Opdrachtgever is, zonder voorafgaande toestemming van Grizzly New Marketing , niet gerechtigd zelf wijzigingen, verplaatsingen of verhuizingen door te voeren, noch zulks te laten doen door een andere persoon of organisatie dan Grizzly New Marketing  indien dit invloed heeft op de door Grizzly New Marketing  geleverde Diensten of indien de wijziging, verplaatsing of verhuizing apparatuur betreft dat in eigendom behoort aan Grizzly New Marketing .

8.  Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Grizzly New Marketing  wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantie, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) zoals in één (1) jaar aan Grizzly New Marketing  dient te worden betaald. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Grizzly New Marketing , op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 10.000,– bedragen.

8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; ii) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

8.3 Aansprakelijkheid van Grizzly New Marketing  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.4 Grizzly New Marketing  is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen aan diensten of producten van Derden.

8.5 Grizzly New Marketing  is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsstagnatie of schade veroorzaakt door beleid, beleidswijzigingen of andere maatregelen van Derden.

8.6 Grizzly New Marketing  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, strekking of vormgeving van de bedrijfsprofielen, advertenties en andere materialen die door Grizzly New Marketing  voor Opdrachtgever worden opgesteld. Opdrachtgever vrijwaart Grizzly New Marketing  hierbij tegen iedere vorm van aanspraak van derden ten aanzien van de inhoud van de bedrijfsprofielen/advertenties, bijvoorbeeld in het geval de derde stelt dat de bedrijfsprofielen/advertenties inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht.

9. Overmacht

9.1 Grizzly New Marketing  is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan al hetgeen daar over in de wet en geldende jurisprudentie is bepaald, alsmede alle invloeden van buiten af welke oorzaak zijn van de tekortkoming in de nakoming, voorzien of niet voorzien en op welke oorzaken Grizzly New Marketing  op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen, zoals internetstoringen, DDOS-aanvallen, storingen in het elektriciteitsnetwerk, of enige handeling van Derden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle eventueel door Grizzly New Marketing  aan Opdrachtgever geleverde zaken, waaronder domeinnamen, welke zijn verbonden aan de door Grizzly New Marketing  uit te voeren Overeenkomst en welke Grizzly New Marketing  nodig acht voor de uitoefening van de Overeenkomst blijven eigendom van de Grizzly New Marketing . Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat Opdrachtgever de geleverde zaken na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst zal behouden, zal de eigendom van de geleverde zaken pas in eigendom overgaan wanneer Opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit alle met Grizzly New Marketing  gesloten Overeenkomst is nagekomen, zulks ter beoordeling van Grizzly New Marketing .

11. Opzegging

11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Indien de duur niet in de Overeenkomst is bepaald, geldt de Overeenkomst voor de duur van één jaar. De Overeenkomst wordt behoudens opzegging steeds met één jaar verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden tegen het einde van de lopende termijn en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging van de Overeenkomst geschiedt door middel van een aangetekende brief of e-mail. Opzegging per e-mail geldt alleen indien de betreffende e-mail door Grizzly New Marketing  is bevestigd.

11.2 Indien Opdrachtgever een Overeenkomst voor bepaalde tijd wenst te beëindigen zal Grizzly New Marketing  daar haar medewerking aan verlenen. In dat geval dient Opdrachtgever aan Grizzly New Marketing  een vergoeding wegens het voortijdig eindigen van de Overeenkomst te betalen. Deze vergoeding wordt berekend door het aantal resterende maanden van de Overeenkomst te vermenigvuldigen met het bedrag (excl. BTW) dat gemiddeld in de aan de opzegging voorafgaande periode maandelijks is gefactureerd.

11.3 Bij tussentijdse beëindiging zullen de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden onder voorbehoud van betaling van de door Grizzly New Marketing  gefactureerde bedragen, waaronder de opzeggingsvergoeding, door Grizzly New Marketing  aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld .

11.4 Bij tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever zal Grizzly New Marketing  desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Grizzly New Marketing  is in geen geval aansprakelijk voor (de resultaten van) enige dataconversie of schade die ontstaat door het overzetten van de bestanden en het overdragen van de werkzaamheden.

11.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Grizzly New Marketing  enige kosten met zich meebrengt, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever gedragen. Grizzly New Marketing  zal hiertoe een factuur aan Opdrachtgever sturen, waarna Opdrachtgever het op die factuur vermelde bedrag binnen veertien (14) dagen zal betalen, zonder tot enige verrekening gerechtigd te zijn.

12. Vrijwaringen

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Grizzly New Marketing  voor aanspraken van derden met betrekking tot de schending van rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Grizzly New Marketing  voor enige aanspraak van derden ten aanzien van enige inbreuk op privacy wet- of regelgeving.

12.2 Indien Opdrachtgever aan Grizzly New Marketing  informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Voor elke opdracht door Grizzly New Marketing uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand product of Dienst dan wel een nog te ontwikkelen product of Dienst, geldt dat alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechtenen andere rechten bij Grizzly New Marketing berusten.

13.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

13.3 Alle door Grizzly New Marketing verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Grizzly New Marketing openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Grizzly New Marketing en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Grizzly New Marketing .

13.4 Alle door Grizzly New Marketing geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Grizzly New Marketing. Na afloop of opzegging van het contract kan Grizzly New Marketing Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen.

13.5 Grizzly New Marketing behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart Grizzly New Marketing voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

14. Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15. Privacy

15.1 Grizzly New Marketing verleend haar diensten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de rechtsverhouding tussen Grizzly New Marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht exclusief van toepassing.

16.2 Geschillen tussen Grizzly New Marketing en Opdrachtgever die niet in der minne opgelost kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.

Grizzly New Marketing is gecertificeerd partner van...